درباره ما تماس با ما
فرم درخواست
 

آگهي مناقصه شماره 1571 مربوط به انتخاب مشاور مادر و فرآيند برون سپاري در امور اكتشافات شركت ملي صنايع مس ايران

تاريخ شروع: 12/02/1390 تاريخ انقضاء: 12/03/1390
توضيحات:

شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.


الف- شرح خدمات :سرفصل هاي كلي خدمات عبارت است از:

1- راه اندازي سيستم اتوماسيون اداري تحت وب.

2- ارزيابي گزارش ها و اطلاعات موجود و استخراج نقشه هاي موضوعي با استفاده از داده هاي موجود و جديد و ارائه گزارش.

3- توليد داده ها و آناليزهاي مورد نياز جهت شناخت مدلهاي كاني سازي و اكتشافي، تفاسير متالوژنيك و ارائه گزارش.

4- نظارت بر پروژه هاي جاري در امور اكشافات و مهندسي توسعه شامل پروژه هاي ناحيه اي، نيمه تفصيلي و تفصيلي در تمام شاخه ها، ارزيابي ذخيره و ...

5- ويرايش استراتژي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در قالب يك گزارش.

6- ارائه جمع بندي و پيشنهادات احتمالي براي هر محدوده يا كانسار شناخته شده به تفكيك.

7- معرفي محدوده هاي جديد اكتشافي و تعيين نقاط حفاري.

8- ارتباط با شركت هاي معتبر خارجي و تعريف چارچوب همكاري با بخش خصوصي داخلي و خارجي.

9- همكاري و ارائه برنامه خريد محدوده هاي مستعد از بخش خصوصي.

ب- مدت زمان اجراي كار: 36 ماه شمسي (شامل سه دوره يكساله).

ج- محل اجراي پروژه: نقاط مختلف كشور

د - پيش پرداخت: 5٪ (پنج درصد) بار مالي قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي

ه – مبلغ ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه: معادل 500.000.000 ريال

و- شرايط متقاضـي:

1- داشتن شخصيت حقوقي .

2- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3- داشتن فعاليت اكتشافي پيوسته در پنج سال گذشته در تمامي زمينه هاي رديف 5 اين بند و همچنين دارا بودن سابقه فعاليت مفيد در حداقل سه پروژه اكتشافي امور اكتشافات و ارائه رضايتنامه ازكارفرمايان مربوطه(نام و شماره تلفن كارفرما الزامي است)

4- دارا بودن رتبه يك اكتشاف و يا يك زمين شناسي از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري.

تبصره: شركتهاي رتبه 2 زمين شناسي و اكتشاف در صورت مشاركت با شركتهاي رتبه 1 شاخه هاي ذكر شده مي توانند متقاضي شركت در مناقصه باشند.

5- توانايي فعاليت همزمان در زمينه هاي زمين شناسي، ژئو شيمي، ژئوفيزيك، سنجش از دور GIS ، تعريف و تدوين مناقصه ها، راه اندازي سيستم اتوماسيون تحت وب، خدمات مهندسي نظير تعيين ذخيره، تهيه طرح استخراجي، تهيه گزارشهاي فني و اقتصادي، ارزيابي فني كليه گزارشها، تعريف پروژه و كنترل آن و هدايت كليه پروژه ها در راستاي انتخاب نقاط حفاري و داشتن تجربه مفيد و مستند در اين زمينه ها.

6- تجربه مفيد در انجام پروژه مشاور مادر اكتشافي مشابه با موضوع پروژه.

7- امكان اعزام و در صورت نياز استقرار كارشناس ارشد و متخصص در سايتهاي مختلف اكتشافي كشور به صورت همزمان.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند ً و ً فوق بوده و آمادگي اجراي كار را دارند، مي توانند حداكثر ظرف مدت 7 روز كاري (پنجشنبه و تعطيلات رسمي روز كاري نمي باشند) پس از تاريخ درج آخرين نوبت آگهي مندرج در جرايد (نوبت دوم 18/2/1390) ، آمادگي خود را براي شركت در مناقصه بصورت مكتوب بهمراه مدارك و مستندات ذيل با دورنگار 2883402- ( 0391 ) و يا به نشاني رفسنجان- شهر مس سرچشمه- امور قراردادها - ساختمان شهيد علي ايرانمنش ارسال نمايند.

- ارائه تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه و آخرين تغييرات شركت در خصوص اعضائ هيات مديره، مديرعامل ونيز صاحبان امضائ مجاز.

- ارائه تصوير قراردادهاي مشابه و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي(موضوع بندهاي 3 و6 ).

- ارائه تصوير پايه اكتسابي مذكور در بند 4 از سازمان مربوطه.

- ارائه هرگونه مدركي دال برتوانائي متقاضي جهت ارائه خدمات.

- ارائه تصوير HSE PLAN به همراه گزارش دو ساله حوادث حين كار پرسنل در قراردادهاي منعقده.

توضيح: ارائه مدارك فوق الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

- مدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

- هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر، متقاضيان مي توانند با شماره تلفنهاي 8-2883403 (0391) تماس حاصل نمايند.

تابلو اعلانات

سايت جامع اطلاع رساني www.zaminkav.com

زیر مجموعه شرکت مهندسی زمین کاو می باشد، در زمينه هاي مهندسي معدن، ماشين آلات، تونل، زمين شناسي، نقشه برداري، سنگ ساختماني فعاليت خبري و اطلاع رساني فعاليت دارد.


این رسانه را از نظرات و پیشنهادات خود بهره مند سازید.