فرم درخواست

زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت

 

زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت كاربردهاي وسيعي در علوم پزشكي و مسائل زيست محيطي دارد. امروزه جهت حذف آلاينده ها از زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت استفاده مي نمايند.

 

 در اين پژوهش از ميان منابع تامين آب آشاميدني شهر گرگان يكي از منابع آب هاي زيرزميني براساس تجزيه شيميايي نمونه آب با غلظت نيترات 7/53 ميلي گرم در ليتر در بخش شمالي شهر انتخاب گرديد. جهت حذف نيترات در شرايط آزمايشگاهي، از چاه آب آشاميدني، مورد نظر كه با نيترات بيش از حد استاندارد مي باشد، از زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت استفاده شد.

نتايج اين تحقيق بيانگر آن است كه زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت سبب كاهش نيترات به ميزان 13 ميلي گرم بر ليتر و هم چنين كاهش سختي آب با عبور يك ليتر آب از بستر زئوليت طبيعي (به مقدار يك كيلوگرم) در مدت زمان ماندگاري 30 دقيقه خواهد شد. لازم به ذكر است كه pH اوليه آب خام مورد آزمايش 5/7 بوده كه بعد از عبور از بستر زئوليتي 3/7 شده است.

به علاوه سختي اوليه آب خام 670 ميلي گرم بر ليتر بوده كه در 40 گرم زئوليت و زمان ماندگاري 10 دقيقه 85 ميلي گرم بر ليتر كاهش مي يابد در صورتي كه اگر وزن زئوليت مصرفي 160 گرم و زمان ماندگاري 30 دقيقه باشد سبب كاهش سختي آب به ميزان 175 ميلي گرم بر ليتر مي شود. بنابراين پيشنهاد مي شود كه از زئوليت طبيعي كلينوپتيلوليت به عنوان يكي از گزينه هاي مناسب جهت كاهش نيترات آب چاه هاي آلوده شهرهاي كشور استفاده نمود.