فرم درخواست

کاربرد زئولیت در فیلتراسیون

 

 زئوليت در فيلتر مولكولي، كنترل آلودگي، توليد اكسيژن، تصفيه گاز، ذخيره سازي انرژي خورشيدي، مصارف كشاورزي و . . . مورد مصرف دارد.

 

   ساختار منظم و فضاهاي با ابعاد مولكولي زئوليت، جايگيري و جداشدن اتم‌هايي با قطر كوچكتر را در خود آسان كرده است. خواصي مانند ظرفيت تبادل يون كاتيوني و قدرت تبادل كاتيون‌هاي اصلي، جذب آب بدون ايجاد هيچ تغيير فيزيكي و شيميايي در زئوليت و خاصيت جذب اتم‌هاي مولكول‌هاي گازي دارد.

   تبادل كاتيون:
   اين خاصيت به يون‌هاي با اتصال ضعيف در زئوليت مربوط است كه به آساني با يون‌هاي ديگر جابجا مي‌شوند. زئوليت‌هاي مختلف از نظر تبادل كاتيوني براي كاتيون‌هاي مختلف يك‌سري ترتيب شخصي دارند.

   در كلينوپتيوليت ، جانشيني از Cs به سوي Mg کاهش مي يابد :

   Cs>Rb>K>NH4>Ba>Sr>Na>Ca>Fe>Al>Mg>Li

   در شابازيت ، جانشيني از K به سوي Ca کاهش مي يابد :

   Ti>Cs>K>Ag>Rb>NH4>Pb>Na=Ba>Sr>Ca>Li

   زئوليت براي جداسازي يون‌هاي منيزيم و كلسيم در پاك‌كننده‌ها، كود و خاك، غذاي حيوانات بكار مي‌رود. همچنين براي جداسازي نيتروژن به‌صورت آمونياك و فلزات سنگين در كشاورزي آبي، غذاي حيوانات خانگي، فاضلاب كشاورزي و.... همچنين براي جداسازي CO2، SO2، H2S، NH3 از فضولات جانوري، گازهاي زائد، گاز طبيعي شور و آلوده.

   فيلتر (غربال) مولکولي :
   چنانچه زئوليت ها در دماي 350 تا 400 درجه سانتگراد براي چند ساعت حرارت داده شوند، آب موجود در مجاري و فضاي کانال مانند آنها آزاد مي شود و زئوليت هاي بي آب بدست مي آيند. قطر فضاهاي کانال مانند، مشخص و تابع ترکيب شيميايي زئوليت ها است. قطر اين فضاها در زئوليت هاي پتاسيم دار، سديم دار و کلسيم دار به ترتيب 3، 4 و 5 آنگستروم است.
   موادي که ابعاد مولکولي آنها کمتر از قطر فضاي زئوليت باشد، جذب مي شوند و آنهايي که بزرگتر هستند، دفع خواهند شد.
   به عنوان مثال، زئوليتي که قطر کانال آن 5/4 آنگستروم است مي تواند هيدروکربوري مانند اکتان و پنتان را که قطر آنها حدود 3/4 آنگستروم است، جذب کند و هيدروکربورهاي ايزواکتان و ايزوپنتان را که قطر آن 5 آنگستروم است، جذب نکند.
تاثیر زئوليت بر خاک كشاورزي
زئوليت، كود هوشمند
كودهاي زئوليتي بدليل اختلاف فشار اسمزي ، خاصيت تبادل يوني و ايجاد بالانس بين زئوليت ومحيط خارجي قادرند تشخيص دهند كه يك گياه در چه زماني به چه مواد مغذي نياز دارند و در زمان مقتضي آن ماده را براي استفاده گياه آزاد مي كنند . براي همين زئوليت را كود هوشمند مي نامند .

مزاياي استفاده در خاك کشاورزی :
افزايش نسبت خاكدانه هاي مقاوم در آب
جلوگيري از شستشوي ازت خاك در اثر آبياري و باران
جلوگيري ازفرسودگي وهدر رفتن خاك به سبب قابليت بالاي جذب آب و رطوبت
جذب رطوبت هاي موجود در هوا و خاك و آزاد سازي تدريجي آن به خاك
بهبود تهويه مطلوب خاك و تامين اكسيژن مصرفي
بهبود كيفيت فيزيكي و شيميايي خاك و بهبود شرايط سيستم اكولوژيك
تقويت بسيار مطلوب خاكهاي كشاورزي تحت كاشت گياهان غده اي مانند سيب زميني، پياز و چغندر
جلوگيري از فقير شدن خاك از مواد اوليه به دليل خاصيت تبادل يوني بالا و اصلاح مجدد آن
تنظيم ph خاك و متعادل كردن آن در حد مطلوب
تنظيم پتاسيم خاك و در نتيجه بهبود كيفيت گياه و مرغوبيت ميوه و مزه آن
افزايش فعاليت هاي بيولوژيكي و ميكروارگانيسمي
كاهش شوري خاك
بهبود و كنترل رطوبت خاك در نتيجه اثر مثبت بر ميكرو فلور خاك
افزايش بالانس نيتروژني بويژه در خاكهاي نيتروژني (30-20 درصد)
كاهش اثر عناصر سمي در خاك با جذب آرسنيك ، كادميوم ، روي ، مس و سرب و ...
نگهداري بلند مدت اثر كودهاي شيميايي و طبيعي و كاهش ميزان شستشوي مواد غذايي موجود در خاك
شكل دهنده خاكهاي كشاورزي و جلوگيري از ايجاد كلوخه

مزاياي استفاده از زئوليت درآبياري کشاورزی :
صرفه جويي بسيار زياد در مصرف آب و ذخيره كننده آب در مناطق كم باران
كاهش شوري آب
جذب فلزات سمي آب
تصفيه كامل و سالم سازي پسآبهاي آلوده شهري و استفاده در آبياري مزارع و باغات